പ്രസൂണ്‍ കിരണ്‍
പ്രസൂണ്‍ കിരണ്‍
ഫ്രീലാന്‍സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറും പരിസ്ഥിതിപ്രവര്‍ത്തകനുമാണ് പ്രസൂണ്‍ കിരണ്‍