വടയമ്പാടി ജാതി വിരുദ്ധ സമരത്തില്‍ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായത് സ്ത്രീകളാണ്. വയമ്പാടിയുടെ ചരിത്രത്തിനും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനുമപ്പുറം സ്ത്രീകള്‍ നടത്തിയ പോരാട്ടത്താലാണ് ഈ ദളിത് സമരം ശ്രദ്ധേയമാകേണ്ടത്.