ടി.പി ചന്ദ്രശേഖരന്‍ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന അന്വേഷണം നേരായ വഴിയിലാണെന്ന് തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍