തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന പോലീസില്‍ കൂട്ടസ്ഥലമാറ്റം. 130 ഓഫീസര്‍മാരെ സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.