ദ്യ സൗരോര്‍ജ്ജവിമാനത്തിന്റെ പരീക്ഷണപ്പറക്കല്‍ വിജയകരമായി നടന്നു. സ്വിസ് കമ്പനി സോളാര്‍ ഇമ്പള്‍സ് ആണ് നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.