കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ്: ഷമ്മി എന്‍.


ഷമ്മി എന്‍: കാര്‍ട്ടുണിസ്റ്റ്, അനിമേറ്റര്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളില്‍ ഷമ്മി കാര്‍ട്ടൂണികള്‍ രചിക്കുന്നുണ്ട്. Mob No: 09986097714