കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂരിലെ 14ാം വാര്‍ഡില്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐക്ക് വിജയം. രണ്ടിടങ്ങളില്‍ കൂടി എസ്.ഡി.പി.ഐ മുന്നേറുന്നു.