രാമന്തളിയിലെ ജനങ്ങള്‍ കുടിവെള്ളം മലിനമാക്കുന്ന നാവിക അക്കാദമിയുടെ മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെ നടത്തുന്ന സമരം 50 ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

രാമന്തളിയിലെ സമരം വീഡിയോകളിലൂടെ കാണാം