എഡിറ്റര്‍
എഡിറ്റര്‍
രാമന്തളിയിലെ സമരം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ
എഡിറ്റര്‍
Wednesday 19th April 2017 3:51pm

രാമന്തളിയിലെ ജനങ്ങള്‍ കുടിവെള്ളം മലിനമാക്കുന്ന നാവിക അക്കാദമിയുടെ മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെ നടത്തുന്ന സമരം 50 ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

രാമന്തളിയിലെ സമരം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വായിക്കാം..

 

 

 

 

 

 

Advertisement