ഓഞ്ചിയം റെവല്യൂഷണറി മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി തയ്യാറാക്കിയ വിപ്ലവഗാനം.