ക്യൂരിയോസിറ്റി വിക്ഷേപണത്തെ കുറിച്ച നേതൃത്വം നല്‍കിയ നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു

.

Video streaming by Ustream