സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ യുവാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ ജിഹാദ് വ്യാപകമാകുന്നതായി വിവാദ എഴുത്തുകാരന്‍ സല്‍മാന്‍ റുഷ്ദി.