ആലത്തൂര്‍: ആലത്തൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ എം.ചന്ദ്രന്‍(സി.പി.ഐ.എം) വിജയിച്ചു