2012 ല്‍ നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്‌സ മഹാസംഭവമാക്കാനാണ് ലണ്ടന്‍ ഭരണാധികാരികളുടെ ശ്രമം. ഒളിമ്പിക്‌സിലെ പ്രധാന മല്‍സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം.