ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തിന് പരാതിയുമായി എത്തിയ യുവതിക്ക് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി വക ഉപദേശം, ഭര്‍ത്താവിന് നല്ല ബുദ്ധി വരുന്നത് വരെ എല്ലാം സഹിക്കുക!