സ്വര്‍ണ്ണ വില പവന് 15600 രൂപ. ഗ്രാമിന് 1950 രൂപയാണ് വില.