അനുരാഗ് കശ്യപിന്റെ ഗാങ്‌സ് ഓഫ് വസേയ്പൂര്‍ 2 എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഒരു ഗാനരംഗം.

Subscribe Us: