ഊട്ടി: മഞ്ഞ് വീഴ്ച മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ഊട്ടിയിലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് ഡോ. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ കുടകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വഴിയോര കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് കുടകള്‍ വിതരണം ചെയ്തത്.