തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എസ്.എല്‍.സി. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലും പി.എസ്.സി. ഉള്‍പ്പെടയുള്ള  സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവിധ അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങളിലും   മതവും ജാതിയും  ഏതാണെന്ന് പൂരിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് ഇല്ല എന്നെഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ അപേക്ഷ ഇനി മുതല്‍ നിരസിക്കുന്നതല്ല. എന്നാല്‍ ഫോമുകളിലോ പി.എസ്.സി. എസ്.എസ്.എല്‍.സി. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലോ അപ്രകാരം  രേഖപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്ക് മതത്തിന്റയോ ജാതിയുടെയോ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകുന്നതല്ല.

സര്‍ക്കാര്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, മറ്റ് അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങളിലും, പി.എസ്.സി. ഫോമിലും, എസ്.എസ്.എല്‍.സി. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലും മതമോ ജാതിയോ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കാന്‍ പാടില്ല. മതം ജാതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ നിശ്ചിത ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്താത്തവര്‍ക്കും ഇല്ല എന്നെഴുതുന്നവര്‍ക്കും അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാവുകയില്ലെന്നുള്ള വിവരം അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകം കുറിപ്പായി ചേര്‍ക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ പ്രസ്തുത നിര്‍ദ്ദേശം നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി അടിയന്തിരമായി കൈക്കൊള്ളണമെന്നും പൊതുഭരണ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഏതുമതത്തിലും വിശ്വസിക്കാം എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും അവകാശമുണ്ടെന്നും വിവിധ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അപേക്ഷാഫോറങ്ങളില്‍ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമില്ലെന്നും സര്‍ക്കാരിന് നേരെത്തേ പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ബുക്കിലും എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങളിലും മതവും ജാതിയും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതിനാല്‍ അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങളില്‍ ഒരു തിരുത്തല്‍ ആവശ്യമാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരതിയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ പരാതി ്‌വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും പി.എസ്.സി.യുടെ അഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്തു. പി.എസ്.സി. ഇക്കാര്യത്തില്‍ യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.