കേന്ദ്രബജറ്റില്‍ കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് 100 കോടി അനുവദിച്ചതിലൂടെ സര്‍വകലാശാലയുടെ ആധുനിക വത്ക്കരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനവും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതര്‍.