തിരുവനന്തപുരം:കവി അയ്യപ്പന്റെ മരണത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ് അച്ചുതാനന്ദന് അനുശോചിച്ചു.
‘വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതികളെ ലംഘിച്ച് ജീവിതത്തിലും കവിതയിലും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുത്തിയ കവിയായിരുന്നു അയ്യപ്പനെന്ന്‌ ‘വി.എസ് അച്ചുതാനന്ദന്‍.


Subscribe Us: