റൗണ്ടി റാഥോറിലൂടെ ഏഴ് വര്‍ഷത്തിനുശേഷം അക്ഷയ് ആക്ഷന്‍ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അക്ഷയ് പറയുന്നു.