എഡിറ്റര്‍
എഡിറ്റര്‍
റൗണ്ടി റാഥോറിനെക്കുറിച്ച് അക്ഷയ്
എഡിറ്റര്‍
Thursday 17th May 2012 2:57pm
Thursday 17th May 2012 2:57pm

റൗണ്ടി റാഥോറിലൂടെ ഏഴ് വര്‍ഷത്തിനുശേഷം അക്ഷയ് ആക്ഷന്‍ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അക്ഷയ് പറയുന്നു.