നെന്മാറ: നെന്മാറ മണ്ഡലത്തില്‍ നിലവിലുള്ള  സി.പി.ഐ.എം എം.എല്‍.എ വി.ചെന്താമരാക്ഷന്‍ എം.വി.ആറിനെ 7300 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തി.